Wat vervelend dat je een klacht ervaart welke gerelateerd is aan de praktijk Āyus Hartelicht. We hopen natuurlijk dat we er samen uit kunnen komen.”

Wat je moet doen bij een klacht? Maak het bespreekbaar

Voor jou als cliënt is de eerste stap hierin jouw klacht direct bespreekbaar te maken met de betreffende behandelaar binnen Āyus Hartelicht. Jij hebt de behoefte om gehoord te worden en de behandelaar heeft de behoefte om te weten wanneer er een klacht over haar is. Dat stelt haar in staat haar dienstverlening te verbeteren en om onvrede weg te nemen. De meeste problemen zullen daarmee opgelost zijn.

“Probeer altijd eerst zelf met de behandelaar tot een oplossing te komen.”

Het bespreken van jouw klacht doet de behandelaar het liefste persoonlijk. Indien je de klacht niet direct bespreekbaar hebt gemaakt, zouden wij het waarderen als je contact met ons zou willen opnemen voor het maken van een persoonlijke afspraak om het een en ander door te nemen.
Het is ook mogelijk om in plaats van een separate afspraak het tijdstip van een eventuele vervolgafspraak te vervroegen. We starten dan met het doornemen van de klacht, waarna we de geplande sessie gaan inzetten. Uiteraard met de hoop dat jij nadien de praktijk tevreden verlaat.
Wij nemen je klacht serieus en proberen het op te lossen.

Spreek je gedachten uit

Wat als wij er onderling niet uit komen?

Mochten jij als cliënt en Āyus Hartelicht als praktijk er onderling niet samen uit komen, dan kan je je wenden tot de klachtenfunctionaris. Middels de klachten regeling van Āyus Hartelicht.
Het is wellicht fijn om te weten dat Āyus Hartelicht een lidmaatschap heeft bij een onafhankelijke, onpartijdige externe klachtenfunctionaris met een erkende geschillencommissie. Zij zijn gespecialiseerd in klachtenafhandeling en zijn goedgekeurd volgens de wetgeving Wkkgz.
Zij doen géén inhoudelijke beoordeling c.q. evaluatie van de behandelsessie / verkregen behandeling c.q. dienst.
Hiermee biedt Āyus Hartelicht jou als cliënt een kosteloze eerlijke en eenvoudige procedure aan. Met een uitkomst die voor beide partijen bindend is.
Het is hierbij erg belangrijk dat beíde partijen zich volledig inzetten en ook volledige inzet tonen om tot een passende oplossing te komen, die voor beide partijen gunstig is en welke volledig gebaseerd is op een goed herstel van de zorgrelatie.
Wanneer je deze stap wilt gaan zetten, dan kan je op deze pagina vinden hoe alles werkt.
Wij willen je vriendelijk verzoeken voorafgaand aan de stap van het starten van een procedure deze pagina met betrekking tot de Klachten en Geschillenprocedure, de Algemene voorwaarden, de Privacy Verklaring, Copyrights en de Disclaimers van Āyus Hartelicht, waarvoor je hebt getekend bij het intakegesprek, goed door te nemen.
Bij voorbaat dank.

Hier volgt een Internetlink naar een PDF document over de klachtenregeling van onze onafhankelijke, onpartijdige klachtenfunctionaris met erkende geschillencommissie: zorgvoorzzp.nl

Hier staat ook het mail adres “klachten@zorgvoorzzp.nl” in vermeld waar jij als cliënt klachten kan indienen. Indien jij als cliënt besluit een geschil in te dienen, dan komen de onder stap 7 vermelde kosten rechtstreeks voor jouw rekening.
Āyus Hartelicht kan in geen enkel geval financieel aansprakelijk gesteld worden op welke grond dan ook voor kosten die jij als cliënt maakt voor het indienen en / of behandelen van jouw klachten c.q. geschillen. Het gebruiken de onafhankelijke, onpartijdige externe klachtenfunctionaris met een erkende geschillencommissie waarbij wij als praktijk bij zijn aangesloten, is gratis.

klachtenprocedure registreren praktijk

Het vastleggen van alle communicatie rondom jouw klacht

Het is voor onze praktijk Āyus Hartelicht van belang dat wij alles goed gedocumenteerd hebben.
De klacht welke je indient bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris dient tevens schriftelijk ingediend te worden bij Āyus Hartelicht (per aangetekende post waarbij een handtekening is vereist voor ontvangst – de kosten hiervoor draag je zelf). Voor een juiste registratie.
Er is tevens een klachtenformulier in de praktijk beschikbaar welke je kunt meekrijgen bij jouw bezoek, om thuis in te vullen en nadien in te dienen. Daarop staat tevens een tien stappenplan vermeld.
Daarbij is het voor jou als cliënt belangrijk om te weten dat de wettelijke afhandelingstermijn van een klacht pas zal gaan lopen nadat de klacht de zorgaanbieder (Āyus Hartelicht) schriftelijk heeft bereikt.
Na afhandeling van de klacht zal de schriftelijk ontvangen klacht binnen 2 jaren na afhandeling worden vernietigd met oog op de Wet Autoriteit Persoonsgegevens, welke klinkt “De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld”.

Bemiddeling

De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal in de eerste instantie starten met een bemiddeling tussen de beide partijen (jij als cliënt en Āyus Hartelicht als praktijk). Om voor beide partijen tot een gezamenlijke oplossing te komen.
Hiervoor neemt de klachtenfunctionaris contact op met de behandelaar van Āyus Hartelicht, om samen tot een passende oplossing te komen.

Geschillencommissie

Als dat ook niet leidt tot een naar tevredenheid opgeloste klacht, dan kun je uiteindelijk naar de Geschillencommissie gaan. Deze commissie staat garant voor een onpartijdige afhandeling van geschillen.
Alle leden van het bestuur van de geschillencommissie zijn volledig onafhankelijk en onpartijdig. De geschillencommissie kan een inhoudelijke beoordeling doen van jouw klacht.

Geheimhoudings-
plicht

Āyus Hartelicht zich te houden aan een geheimhoudingsplicht. Informatie over klachten zullen deswege niet met derden worden gedeeld. Echter kan Āyus Hartelicht klachten wel geanonimiseerd delen met beroepsgenoten met het doel om daarvan te leren. Dergelijke leerprocessen zullen worden vastgelegd in een klachtenregeling voor het eigen gebruik van Āyus Hartelicht.
Andersom geldt de geheimhoudingsplicht ook. Als opdrachtgever / cliënt van Āyus Hartelicht zijnde mag je je niet schuldig maken aan smaad, of wettelijke artikelen overtreden. Dat houdt ook in dat je je niet geheel vrij in het openbaar negatief mag uiten wanneer dat een bedrijf schade kan toebrengen.
Laten we het voor beide partijen gezellig houden en er samen uit proberen te komen.

geheimhoudingsplicht

Het stappenplan van een klachtenprocedure binnen Āyus Hartelicht

stap 1; Je bent ontevreden over de geleverde zorg of je hebt een andere klacht. Je hebt je onvrede geuit bij Āyus Hartelicht, maar bent niet samen tot een passende oplossing gekomen.

stap 2; Je wend je tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg Voor ZZP. Hier vind je een link naar de uitleg van de procedure in PDF format: zorgvoorzzp.nl. Daarin staat ook het mail adres  “klachten@zorgvoorzzp.nl” in vermeld als zijnde contact informatie voor onze cliënten. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan jou ook helpen met het advies over het indienen van jouw klacht en bij het formuleren van jouw klacht.

stap 3; Je klacht wordt gratis in behandeling genomen en zorgvuldig onderzocht op oplossingsmogelijkheden. Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

stap 4; De klachtenfunctionaris past hoor en wederhoor toe. Alle informatie die jij- of de behandelaar verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

stap 5; De klachtenfunctionaris maakt een verslag van het proces en van de gemaakte afspraken. De oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

stap 6; Mocht er ondanks tussenkomst van een klachtenfunctionaris geen oplossing worden gevonden, dan zal de klachtenfunctionaris je terugverwijzen naar Āyus Hartelicht.

stap 7; De klachtenfunctionaris wijst je op de mogelijkheid om jouw geschil voor te leggen aan een geschilleninstantie waarbij Āyus Hartelicht is aangesloten.

stap 8; Je dient een schriftelijke klacht in te dienen bij Āyus Hartelicht. Verstuur deze aangetekend op jou eigen kosten, waarbij er getekend moet worden voor ontvangst.

stap 9; Je ontvangt vervolgens binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, de maatregelen en de termijn van de realisatie.

stap 10; De termijn van 6 weken kan met 4 weken worden verlengd op verzoek van Āyus Hartelicht.

© Āyus Hartelicht | 2020-2021-2022-2023-2024 |
Gemma van den Berg

© Āyus Hartelicht 2021-2022-2023-2024 |
Gemma van den Berg

error: Content is protected !!